قربانی کردن گوسفندان ...

قلم های شکسته سابق
 
آخرین مطالب
 
حمایت میکنیم از
قربانی کردن گوسفندان ...

  

<P align=center><FONT face="IranNastaliq">متن</FONT></P>

.
در چند روز اخیر مطلبی در کانال ملحدین و آتئیست ها مشاهده کردم مبنی بر م